Back

Back

Støtt oss på Spleis! / Support us with Spleis!

Når du velger å donere et beløp til Arctic Pride, går det til utelukkende til vårt arbeid for å arrangere Nord-Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og sammen setter vi fokus på like rettigheter og menneskeverd.

Arctic Pride har som formål å årlig arrangere festival i Tromsø med formål å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.

 

Festivalen skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv. Festivalen skal i sitt arbeid søke å ha fokus på felles arktiske spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for de arktiske urbefolkningene og de andre innbyggerne i nordområdene.

 

Å arrangere Nord-Norges største årlige pride ikke bare en stor jobb som krever mange timers frivillig arbeid. Arctic Pride som arrangement koster også mye penger, og vi er dypt avhengige av støtte og oppbakking for å kunne fortsette den positive utviklingen vi har vært gjennom de siste 10 årene.

 

Når du velger å donere et beløp til Arctic Pride, går det til utelukkende til vårt arbeid for å arrangere Nord-Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og sammen setter vi fokus på like rettigheter og menneskeverd.

Derfor betyr alle donasjoner – uansett størrelse – mye for oss.

 

Doner her: https://www.spleis.no/project/325508

_______________________________________________________________________

The purpose of Arctic Pride is to organise an annual festival in Tromsø with the aim of creating a safe and inclusive meeting place for everyone who breaks with gender and sexuality norms. The festival will contribute to connections and knowledge that promote a society where everyone can openly live out their identity, love, sexuality and gender expression based on equality and consent without the risk of discrimination and/or harassment.

 

The festival shall promote inclusive attitudes that oppose discrimination, incitement and persecution of queer people regardless of cultural background and in an international human rights perspective. In its work, the festival will seek to focus on common Arctic issues related to gender and sexuality diversity for the Arctic indigenous peoples and other inhabitants of the High North.

 

Organising Northern Norway’s largest annual pride is not only a big job that requires many hours of volunteer work. Arctic Pride as an event also costs a lot of money, and we are deeply dependent on support and backing to be able to continue the positive development we have been through over the past 5 years.

 

When you choose to donate an amount to Arctic Pride, it goes exclusively to our work to organise Northern Norway’s largest celebration of queer love and diversity, and together we focus on equal rights and human dignity.

Therefore, all donations – regardless of size – mean a lot to us.

 

Donate here: https://www.spleis.no/project/325508