Together with pride

Partnerskap og støttespillere

Partners and sponsors

Sammen om Pride!

Arctic Pride er Nord-Norges største og viktigste feiring av mangfoldet og gir deg og din virksomhet en unik mulighet til å støtte arbeidet for like rettigheter og solidaritet. Vis solidaritet og støtte til folks rett til å være den de er ved å samarbeide med Arctic Pride.

Unik eksponering

I 2023 inntar Arctic Pride Tromsø fra 13. til 19. september med den største Pride-uken noensinne! Paraden vil gå gjennom Tromsø sentrum, sette farge på byen og vise at Tromsø er Nord-Norges største og mest inkluderende by.

Sett mangfold på dagsordenen

Et samarbeid med Arctic Pride er en god anledning til å vise at mangfold står høyt på agendaen.

 

Det finnes mange muligheter til å samarbeide med Arctic Pride, og alle sponsorater – uansett størrelse – er viktige for oss. Ved å støtte Arctic Pride økonomisk er du med på å sikre at vi kan fortsette vårt arbeid for å redusere diskriminering, skape mer likestilling og øke bevisstheten om betydningen av et mangfoldig Tromsø. Arctic Pride skaper synlighet for å bryte ned fordommer, og setter samtidig nødvendig fokus på områder der likestilling og toleranse ennå ikke er oppnådd.

 

Nedenfor kan du lese mer om noen av mulighetene du har til å støtte og samarbeide med Arctic Pride, men hvis du har ideer til hvordan et samarbeid kan bygges opp, vil vi gjerne høre fra deg. Vi er vant til å tenke ut av både bokser og skap, så vi vil gjerne diskutere kreative og alternative løsninger med deg.

Muligheter for sponsing

Det er mange måter å samarbeide med Arctic Pride på, og nedenfor følger en oversikt over noen av måtene du kan være synlig for besøkende under Arctic Pride 2023:

 

  • Logo på skjermer under åpningen og andre arrangementer

 

  • Logo på den offisielle presseveggen

 

  • Logo på vår hjemmeside

 

  • Omtale på Arctic Prides Facebook-side med over 4 400 følgere, og på vår Instagramprofil

 

Dette er bare eksempler på løsninger

vi kan tilby din bedrift. Vi er klare for idemyldring og sparring, og vi skreddersyr gjerne løsningen slik at den passer akkurat til deg.

 

Kjetil Kornelius Kviteberg fra Lyngen er glad i å jobbe med mennesker og ønsker at unge skal bidra for å bringe arven fra de som har gått foran videre. (Foto: Lars Åke Andersen)

Kontakt:

Kjetil Kornelius Kviteberg
tlf +47 476 405 50
kjetil@arcticpride.no

Together with Pride!

Arctic Pride is Northern Norway’s largest and most important celebration of diversity and gives you and your business a unique opportunity to support the work for equal rights and solidarity. Show solidarity and support for people’s right to be who they are by partnering with Arctic Pride.

Unique exposure

In 2023, Arctic Pride will take over Tromsø from September 13 to 19 with the biggest Pride week ever! The parade will pass through central Tromsø, adding color to the city and showing that Tromsø is Northern Norway’s largest and most inclusive city.

Put diversity on the agenda

A collaboration with Arctic Pride is a good opportunity to show that diversity is high on the agenda.

There are many opportunities to collaborate with Arctic Pride, and all sponsorships – regardless of size – are important to us. By supporting Arctic Pride financially, you help to ensure that we can continue our work to reduce discrimination, create more equality and raise awareness of the importance of a diverse Tromsø. Arctic Pride creates visibility to break down prejudices, and at the same time puts the necessary focus on areas where equality and tolerance have not yet been achieved.

 

Below you can read more about some of the opportunities you have to support and collaborate with Arctic Pride, but if you have ideas on how a collaboration can be built, we would love to hear from you. We are used to thinking out of both boxes and closets, so we would love to discuss creative and alternative solutions with you.

Sponsorship opportunities

There are many ways to collaborate with Arctic Pride, and below is an overview of some of the ways you can be visible to visitors during Arctic Pride 2023:

 

  • Logo on screens during the opening and other events

 

  • Logo on the official press wall

 

  • Logo on our website

 

  • Mention on Arctic Pride’s Facebook page with over 4,400 followers, and on our Instagram profile

 

These are just a few examples of solutions we can offer your company. We’re ready for brainstorming and sparring, and we’re happy to tailor the solution to suit you.

 

Kjetil Kornelius Kviteberg fra Lyngen er glad i å jobbe med mennesker og ønsker at unge skal bidra for å bringe arven fra de som har gått foran videre. (Foto: Lars Åke Andersen)

Contact us:

Kjetil Kornelius Kviteberg
Phone +47 476 405 50
kjetil@arcticpride.no