Back

Back

Tuesday 16 November

Pride, mangfold og inkludering m/Tromsø Næringsforening

08:15 - 10:00

Bankhjørnet i Rødbanken (map)

Buy tickets

I anledning Arctic Pride har vi i Næringsforeningen i Tromsøregionen gleden av å invitere til et faglig frokostseminar tirsdag 16. november.

 

Vi har fått fagavdelingen til Foreningen for kjønns -og seksualitetsmangfold (FRI) med på laget til å gi oss et innblikk i hvordan næringslivet aktivt kan jobbe med mangfold og inkludering med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 

Vi har troa på at en inkluderende arbeidsplass både vil tiltrekke og beholde den gode arbeidskraften, og ikke minst i større grad møte kunder og samarbeidspartnere på en fin måte.

 

FRI har i flere år levert kurs til store deler av arbeidslivet. Hensikten er å gi offentlige og private arbeidsplasser et innblikk i statistikk og forskning, eksempler på godt språk, innsikt i potensielle utfordringer, samt noen fine perspektiver på en trygg og produktiv arbeidsplass – der alle kan få være hele seg. Kurset er faglig forankret, praksisnært og motiverende. Og ikke minst: relevant for alle.

 

– Hvorfor skal arbeidslivet snakke om seksuell orientering og kjønn?

– Hvorfor arrangeres Pride?

– Har en arbeidsplass noen forpliktelser på dette området?

– Hva kjennetegner et godt mangfolds- og inkluderingsarbeid på dette feltet?

 

Dette, og mer til, er noe av hva du kan oppleve under årets mest fargerike frokostkaffe på (sted/adresse). Vi byr på frokost fra kl. 08:15 med møtestart kl. 08:30.

 

Arrangementet er gratis og åpent for medlemmer i Næringsforeningen i Tromsøregionen. Påmelding gjøres via vår nettside: www.nftr.no/events/pride-mangfold-og-inkludering

 

Hjertelig velkommen!

 

Facebook event: https://fb.me/e/HTuvVHr3

 

On the occasion of Arctic Pride, we in the Business Association in the Tromsø region have the pleasure of inviting you to a professional breakfast seminar on Tuesday 16 November.

 

We have got the department of the Association for Gender and Sexuality Diversity (FRI) on the team to give us an insight into how the business community can actively work with diversity and inclusion with regard to sexual orientation, gender identity and gender expression.

We believe that an inclusive workplace will both attract and retain the good workforce, and not least to a greater extent meet customers and partners in a nice way.

FRI has for several years delivered courses to large parts of working life. The purpose is to give public and private workplaces an insight into statistics and research, examples of good language, insight into potential challenges, as well as some good perspectives on a safe and productive workplace – where everyone can be whole. The course is academically grounded, close to practice and motivating. And not least: relevant to everyone.

 

– Why should working life talk about sexual orientation and gender?

– Why is Pride arranged?

– Does a workplace have any obligations in this area?

– What characterizes a good diversity and inclusion work in this field?

 

This, and more, is something you can experience during the year’s most colorful breakfast coffee at (place / address). We offer breakfast from kl. 08:15 with meeting start at 08:30.

The event is free and open to members of the Business Association in the Tromsø region. Registration is done via our website: www.nftr.no/events/pride-mangfold-og-inkludering

 

Welcome!

 

Facebook event: https://fb.me/e/HTuvVHr3

 

Buy tickets