Back

Back

Thursday 18 November

Lang marsj mot likestilling – situasjonen for lhbtiq-rettigheter i Polen // Long march to equality – situation of LGBTQIA rights in Poland

19:00 - 21:00

Bankhjørnet i Rødbanken (map)

I løpet av de siste årene har angrepene på grunnleggende rettigheter til lhbtiq-personer i Polen vært raskt økende. Manglende beskyttelse mot hatkriminalitet og opprettelsen av LHBT-ideologi frie soner legger press på Polens skeive befolkning. Forsamlingsfriheten ble satt på prøve etter en fredelig protest i august 2020 hvor 48 lhbtiq-aktivister ble arrestert. I oktober 2021 ble et lovforslag som foreslår å forby pride-parader og andre offentlige sammenkomster som «fremmer» ikke-heteroseksuelle orienteringer og ikke-biologiske kjønnsidentiteter fremmet for det polske parlamentet, og sendt til en parlamentarisk komité for videre vurdering. Ytringsfriheten er tatt fra dem som ønsker å spre kjærlighet for alle. Menneskerettighetsaktivister som henger opp plakater av madonna med regnbueglorie risikerer to års fengsle for å ha «fornærmet religiøs tro». Rommet for menneskerettigheter innskrenkes raskt på andre områder av livet og for andre grupper i samfunnet. Samtidig er polakker blitt mer liberale, og støtten til lhbtiq-personers kamp for rettigheter økende. Det polske samfunnet fremstår nå mer splittet og polarisert enn på lenge. Hvordan kan vi oppdage angrep på menneskerettighetene i fremtiden og hvordan kan vi bidra til positiv endring under slike forhold? Dette er noen av spørsmålene som skal diskuteres av våre gjester fra Polen.

 

Innledere:

Magda Dropek og Artur Maciejewski fra Rownosc Foundation, en organisasjon som jobber med å styrke lokale ledere i mindre byer og overvåke hatkriminalitet samt diskriminerende tiltak mot forsamlingsfrihet. Stiftelsen kjempet mot LHBT-ideologi frie soner og klarte å få igjen en pro-likestillingsaksjon for  byen Krakow.

 

Maciej Kruszka fra Rainbow Opole Association jobber på Equality March i Opole og støtter LHBTQIA-ungdom i regionen.

 

Panelet vil bli moderert av Miko Czerwinski – nestleder i Queer May Association, Equal Treatment Coordinator ved Amnesty International Polen. Paneldeltagere: Patricia Kaatee og Beate Ekeløve Slydal, politiske rådgivere i Amnesty International Norge

 

Arrangør: Arctic Pride, Amnesty International Norge region nord & Internasjonalt Seminar
Sted: Bankhjørnet i Rødbanken, Tromsø
Tidspunkt: 19:00 – 21:00
Pris: Gratis

Aldersgrense: Fri aldersgrense

 

In recent years in Poland the attack on fundamental rights was rapidly targeted at LGBTI people. Their safety was taken away with lack of protections against hate crime and the establishment of LGBT-free zones. Freedom of assembly was threatened when  48 lgbtiq-activists were arrested during a peaceful protest in August 2020. In October 2021, a bill proposing to ban LGBT pride parades and other public gatherings that “promote” non-heterosexual orientations and non-biological gender identities was discussed in the Polish Parliament and send for further consideration to a parliamentary committee. The freedom of speech is taken away by persecuting those spreading love. Human rights activists posting posters depicting the Virgin Mary with a rainbow-colored halo risk two years in prison for “offending religious beliefs. This shrinking space for human rights quickly expanded in other areas of life and other groups in society. Meanwhile, Poles are becoming more socially liberal, and there is an increased support to lgbtiq-people’s fight for rights. Division and polarization inside Poland are on the rise. How can attacks on human rights be identifies  in the future and how can we achieve change for the better under these circumstances? These are some of the questions that will be discussed by our guests from Poland.

 

Magda Dropek and Artur Maciejewski from Rownosc.org.pl Foundation, focusing on empowering local leaders in smaller cities and monitoring hate crimes as well as discriminatory approaches to freedom of assembly. The foundation fought with LGBT-free zones and managed to advocate for pro equality actions from the city of Krakow.

 

Maciej Kruszka from Rainbow Opole Association working on Equality March in Opole and supporting LGBTQIA youth in the region.

 

The panel will be moderated by Miko Czerwinski – vice chairperson of Queer May Association, Equal Treatment Coordinator at Amnesty International Poland. With participation of Patricia Kaatee and Beate Ekeløve Slydal from Amnesty international Norway

 

Details

Host: Arctic Pride, Amnesty International Norge region nord & Internasjonalt seminar
Where: Bankhjørnet i Rødbanken, Tromsø
Time: 19:00 – 21:00
Price: Free

Age limit: No age limit