Kontakt oss // Get in touch

Email us

kontakt@arcticpride.no

 

Information

Organisasjonsnummer: 920 839 134
Kontonummer: 4750.68.48683

 

Kontaktpersoner // Organizers // Press

 

Lars Kaupang

Tlf +47 930 45 591

Festivalsjef / General Manager / Press contact

festivalsjef@arcticpride.no

 

 

 

Kjetil Kornelius Kviteberg
tlf +47 476 405 50
Produsent // Producer
kjetil@arcticpride.no

 

 

Frivillige // Volunteers

 

Marthe Brandborg
Frivilligkoordinator // Volunteer coordinator

frivillig@arcticpride.no

 

Parade

Ole Eriksen

Parade ansvarlig / Parade manager

parade@arcticpride.no

 

Vårt formål // Our purpose

Selskapets virksomhet er å skape trygge og inkluderende møteplasser for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Nord-Norge.

 

Gjennom sin aktivitet skal selskapet bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. Selskapet skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.

 

Selskapet skal i sitt arbeid søke å ha fokus på felles arktiske spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for de arktiske urbefolkningene og de andre innbyggerne i nordområdene. Selskapet skal være en pådriver og påvirker for politikk som bidrar til å fremme et åpent og inkluderende samfunn for alle.

 

Barents Pride arrangeres årlig i september (www.barentspride.no)

 

Arctic Pride arrangeres årlig i november.

 

// OUR PURPOSE

 

The company’s business is to create safe and inclusive meeting places for everyone who differentiate from norms for gender and sexuality in Northern Norway.

 

Through its activity, the company shall contribute to connections and knowledge that promotes a society where everyone can openly live out their identity, love, sexuality and their gender expressions based on equality and consent without the risk of being discriminated against and/or harassed. The company shall promote inclusive attitudes that oppose discrimination, incitement and persecution of queer people regardless of cultural background and in an international human rights perspective.

 

In its work, the company will seek to focus on common Arctic issues related to gender and sexuality diversity for the Arctic indigenous peoples and the other inhabitants of the northern regions. The company must be a driving force and influence for policies that contribute to promoting an open and inclusive society for all.

 

Barents Pride is held annualy in september (www.barentspride.no)

 

Arctic Pride is held annualy in november